topleft
topright
กำหนดการประชุม PDF พิมพ์ อีเมล


          การประชุมวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 มีกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้

               08.00 – 09.00 ลงทะเบียน

               09.00 – 09.15 กล่าวรายงานการประชุม

               09.15 – 09.30 พิธีเปิด

               09.30 -  10.45 การบรรยายพิเศษ

               10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง

               11.00 – 12.00 การนำเสนอผลงานวิจัย

               12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 – 16.30 นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
 
          และกำหนดการนำเสนอผลงาน ดังนี้
 

เวลา

เศรษฐศาสตร์

การเงิน

การบัญชี

การตลาด

อื่นๆ

11.00-11.20

งานวิจัย 1.1

งานวิจัย 2.1

งานวิจัย 3.1

งานวิจัย 4.1

งานวิจัย 5.1

11.20-11.40

งานวิจัย 1.2

งานวิจัย 2.2

งานวิจัย 3.2

งานวิจัย 4.2

งานวิจัย 5.2

11.40-12.00

งานวิจัย 1.3

งานวิจัย 2.3

งานวิจัย 3.3

งานวิจัย 4.3

งานวิจัย 5.3

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-13.20

งานวิจัย 1.4

งานวิจัย 2.4

งานวิจัย 3.4

งานวิจัย 4.4

งานวิจัย 5.4

13.20-13.40

งานวิจัย 1.5

งานวิจัย 2.5

งานวิจัย 3.5

งานวิจัย 4.5

งานวิจัย 5.5

13.40-14.00

งานวิจัย 1.6

งานวิจัย 2.6

งานวิจัย 3.6

งานวิจัย 4.6

งานวิจัย 5.6

14.00-14.20

งานวิจัย 1.7

งานวิจัย 2.7

งานวิจัย 3.7

งานวิจัย 4.7

งานวิจัย 5.7

14.20-14.40

งานวิจัย 1.8

งานวิจัย 2.8

งานวิจัย 3.8

งานวิจัย 4.8

งานวิจัย 5.8

14.40-15.00

งานวิจัย 1.9

งานวิจัย 2.9

งานวิจัย 3.9

งานวิจัย 4.9

งานวิจัย 5.9

15.00-15.20

พักรับประทานอาหารว่าง

15.20-15.40

งานวิจัย 1.10

งานวิจัย 2.10

งานวิจัย 3.10

งานวิจัย 4.10

งานวิจัย 5.10

15.40-16.00

งานวิจัย 1.11

งานวิจัย 2.11

งานวิจัย 3.11

งานวิจัย 4.11

งานวิจัย 5.11

16.00-16.20

งานวิจัย 1.12

งานวิจัย 2.12

งานวิจัย 3.12

งานวิจัย 4.12

งานวิจัย 5.12


ความคิดเห็นผู้ใช้

กรุณาล็อกอิน หรือลงทะเบียนเพื่อจะเขียนความคิดเห็น


 
Joomla Template Joomla Templates